מכירות עתידיות

תנאי השתתפות לרוכשים במכירות הפומבית

תנאים אלו מחייבים כל רוכש או מתמודד לרכישה בעצמו או באמצעות מי מטעמו, והשתתפות ברכישה כמוה כהצהרה על הסכמה לכל האמור בדף תנאים זה וכדלקמן.