תנאי השתתפות לרוכשים במכירות הפומביות:

 • 1. תנאים אלו מחייבים כל רוכש או מתמודד לרכישה בעצמו או באמצעות מי מטעמו, והשתתפות ברכישה כמוה כהצהרה על הסכמה לכל האמור בדף תנאים זה וכדלקמן.
 • 2. מדור לדור- בית מכירות פומביות (להלן "מדור לדור") תציג באתר ו/או בקטלוג את הפריטים, תוך מסירת מידע ביחס לפריטים, כולל מספר קטלוגי, מחיר התחלתי ועוד. מדור לדור אינה אחראית לנכונות התוכן, ובוודאי שאינה אחראית למוצרים עצמם, למקור , לאישור הבעלות, למצב המוצר, תיאורו הנכון, אחריות או כל עניין אחר. על הקונה יהיה לבדוק בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו את מצב הפריט מקוריותו, ולקונה לא תהיינה טענות מכל מין וסוג שהוא כלפי מדור לדור בכל הקשור לפריטים.
 • 3. מדור לדור משמשת כמתווכת המציגה פריטים הנמסרים לה על ידי צדדים שלישיים, מבלי להיות אחראית לתוכנם או לנכונותם. וכל תפקידה להציגם למכירה פומבית בלבד.
 • 4. מדור לדור מציגה /או קובעת מחירי פתיחה או מחירים סופיים על פי מידע הנמסר לה על ידי בעלי הפריטים או מי מטעמם, או לפי הערכה ראשונית של אנשי מקצוע, או אנשי מקצוע מטעם מדור לדור. אך יודגש כי אין במחיר המוצג כדי להוות ראיה או הערכת שווי מקובלת. הן ביחס למחיר ההתחלתי או המחיר או הסופי או מחירי הביניים.
 • 5. המחירים ככל יוצגו לפי דולר ארצות הברית , אלא אם צוין אחרת על גבי הפריט.
 • 6. תשלומים אשר ישולמו במטבע ישראלי, יחושבו לפי שער הדולר היציג הסופי שיפורסם לראשונה על ידי בנק ישראל לאחר המכירה או במועד התשלום לפי הגבוה מבין השניים.
 • 7. כל פיגור בתשלום יחוייב לפי הריבית המירבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל בתוספת חד פעמית של 4% וצמודה לעליית שער הדולר.
 • 8. אופני התשלום- תשלום אשר ישולם במזומן או בהעברה בנקאית, לא יהיה מחויב בעמלות. תשלומים אשר ישולמו באמצעות כרטיסי אשראי יתווסף להם עמלת חברות האשראי (עמלות הנעות על פי רוב בין 1% ל-3%). Paypal - בתוספת של 4% לסכום התשלום.
 • 9. על רוכש הפריטים לאסוף את פריטי המכירה בתוך 7 ימים ממועד סיום הרכישה ובכפוף לפרעון התשלום בפועל. הרוכש יהיה רשאי לבקש כי הפריט יישלח באמצעות שליחים או באמצעות הדואר בתשלום כקבוע במחירון של מדור לדור, אשר ניתן לבירור בכל עת במשרדי מדור לדור. אך יובהר כי מדור לדור אינה אחראית לכל נזק ו/או חבלה העשויים להיגרם לפריטים.
 • 10. רוכש אשר יבטל את הרכישה ו/או לא יאסוף את הפריט, יהיה מחוייב בסכום הרכישה ובכל סכום הוצאות שייגרמו למדור לדור , וזאת מבלי לפגוע בזכות הבלתי חוזרת הקיימת למדור לדור להציג במקרה כזה את הפריט למכירה לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה, ו/או לבטל את מכירת הפריט לחלוטין. וללא הצורך לנמק את החלטותיה. היה ותבחר מדור לדור להמשיך ולמכור את הפריט לאותו רוכש אשר לא מילא אחר תנאי הסכם זה כולם או חלקם, היא תהיה רשאית לעכב בידה את הפריט או את המוצג וזאת עד לתשלום כל ההוצאות ו/או הריביות שנתווספו על מחיר המוצעת.
 • 11. מדור לדור שולחת את כל הפריטים לארץ ולחו"ל, עלות המשלוח נקבעת ביחס לגודל ומשקל הפריט/ים בחבילה. ביטוח המשלוח הוא באחריות הקונה. במקרה של משלוח לחו"ל עלויות ייבוא כגון מכס ומע"מ הינם באחריות הקונה.
 • 12. המחיר ההצעה שהתקבל על פי תנאי מדור לדור (המחיר שנסגר במהלך המכירה הפומבית החיה און ליין) יהיה המחיר שעל הרוכש לשלם, כאשר על מחיר זה תתווסף העמלה של מורשת בשיעור של 20% + מע"מ (המחיר יחד עם העמלה ייחשב כמחיר הקובע).
 • 13. הפריט יהפוך להיות רכושו של הקונה לאחר פרעון המחיר הקובע. על הרוכש יהיה להעביר את המחיר הקובע לאלתר ובכל מקרה לא יאוחר מתום 7 ימי עסקים ממועד ההכרזה על הזכייה.
 • 14. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום, אך מורשת אינה חייבת להסכים להשתתפותם של אותם קונים.
 • 15. ככל וישנן סתירות בין נוסח התנאים שבשפה העברית, לבין תרגום דף התנאים לכל שפה אחרת, הנוסח שבשפה העברית יגבר.
 • 16. רוכש /מציע אשר משתתף ו/או מתקשר עם מדור לדור , מאשר בהשתתפותו כי קרא את התנאים וכי קיבל על עצמו את כל האמור לעיל, ומצהיר כי הדבר נעשה על פי כל קניין המועיל לפי כל דין.